هر ﮔز

هر ﮔز از بیﮐسی خویش مرنﺝ
هر ﮔز از دوری این راه مﮔو
و از این فاصله ها ﮐه میان من و توست
و هر آن ﮔاه ﮐه دلت تنﮒ من است بهترین شعر مرا قاب ﮐن و پشت نﮔاهت بﮔذار
تا ﮐه تنهایت از دیدن من ﺟا بخورد
و بداند ﮐه دل من با توست
و همین نزدیﮐی است!

/ 0 نظر / 23 بازدید