ابر

ابر بارنده به دریا میگفت: من نبارم تو کجا دریایی! در دلش خنده کنان دریا گفت :ابر بارنده تو خود از مائی!

/ 0 نظر / 20 بازدید