پدر بزرگ درباره ی چی مینویسید؟

پدر بزرگ درباره ی چی مینویسید؟

درباره ی تو پسرم اما مهم تر از انچه مینویسم مدادی است که با آن مینویسم،می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد باشی!

پسرک با تعجب نگاهی به مداد کردو چیز خاصی در آن ندید،گفت:اما این هم مثل بقیه ی مداد هایی است که دیده ام؟!پدر بزرگ گفت :بستگی دارد که چطور به آن نگاه کنی،در این مداد پنج صفت هست که اگر بتوانی بدستشان بیاوری برای تمام عمرت در دنیا به آرامش میرسی.

صفت اول:میتوانی کارهای بزرگ کنی اما هرگز نباید فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند.اسم این دست خداست،او همیشه در مسیر حرکت توست،فقط کافی است او را حس کنی.

صفت دوم:باید گاهی از آنچه مینویسی دست بکشی و از مدادتراش استفاده کنی،این موجب میشود مداد کمی رنج بکشد،اما آخر کار نوکش تیز تر میشود و اثری که از خود به جای میگذاردضریف تر و باریک تر است،پس بدان که باید رنج هایی تحمل کنی چرا که این رنج کمک میکند انسان بهتری شوی.

صفت صوم:مداد همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن از پاک کن استفاده کنیم،بدان که تصحیح کار خطا کار بدی نیست،در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست قرار دهی مهم است.

صفت چهارم:چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست،زغالی اهمیت دارد که داخل مداد است.پس همیشه مراقب باش که درونت چه خبر است و سرانجام

صفت پنجم:مداد همیشه اثری از خود به جای میگذارد،پس بدان با هر کاری که در زندگی میکنی،ردی از خود به جای میگذاری.سعی کن هوشیار باشی وبدانی که چه میکنی


/ 1 نظر / 19 بازدید